Icon--AD-black-48x48 Icon--address-consumer-data-black-48x48 Icon--appointment-black-48x48 Icon--back-left-black-48x48 Icon--calendar-black-48x48 Icon--Checkbox-check Icon--clock-black-48x48 Icon--close-black-48x48 Icon--compare-black-48x48 Icon--confirmation-black-48x48 Icon--dealer-details-black-48x48 Icon--delete-black-48x48 Icon--delivery-black-48x48 Icon--down-black-48x48 Icon--download-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--externallink-black-48x48 Icon-Filled forward-right_adjusted Icon--grid-view-black-48x48 IC-logout IC-up Icon--info-i-black-48x48 Icon--Less-minimize-black-48x48 Icon-Filled Icon--List-Check-black Icon--List-Cross-black Icon--list-view-mobile-black-48x48 Icon--list-view-black-48x48 Icon--More-Maximize-black-48x48 Icon--my-product-black-48x48 Icon--newsletter-black-48x48 Icon--payment-black-48x48 Icon--print-black-48x48 Icon--promotion-black-48x48 Icon--registration-black-48x48 Icon--Reset-black-48x48 share-circle1 Icon--share-black-48x48 Icon--shopping-cart-black-48x48 Icon--start-play-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--summary-black-48x48 tumblr Icon-Filled vine Ic-OverlayAlert whishlist service-agent

Algemene Voorwaarden Deepfield Connect

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de op www.deepfield-connect.com aangeboden Deepfield Connect producten van Bosch. IO GmbH, Grönerstraße 9, 71636 Ludwigsburg ('Bosch', 'wij', 'ons') door de klant ('klant', 'u', 'uw') (klant en Bosch hierna samen aangeduid als 'partijen' en afzonderlijk als 'partij').

Preambule

Bosch biedt zijn klanten diensten aan voor het sensorondersteunde monitoren van landbouwproducten inclusief de meting van verschillende fysische grootheden met behulp van een ter beschikking gesteld sensorsysteem ('Deepfield Connect hardware') en het daarna verwerken, ter beschikking stellen ('Deepfield Connect services') op servers ('Deepfield Connect backend') en weergeven van de meetgegevens voor het monitoren van verschillende landbouwproducten met behulp van applicatiesoftware voor mobiele apparaten ('Deepfield Connect app') (samen aangeduid als 'Deepfield Connect product').

Dit vooropgesteld komen partijen het volgende overeen:

1 Eerste deel: Algemene Voorwaarden

1.1 Toepassingsgebied

1.1.1 Bosch biedt het Deepfield Connect product uitsluitend aan op basis van deze Algemene Voorwaarden.

1.1.2 Het Deepfield Connect product is uitsluitend bedoeld voor ondernemers volgens in § 14 van het Duits burgerlijk wetboek (BGB).

1.1.3 Voorwaarden van de klant of van derden zijn niet van toepassing, ook niet indien Bosch tegen de geldigheid daarvan in een specifiek geval niet expliciet bezwaar maakt. Zelfs wanneer Bosch refereert aan een schrijven dat voorwaarden van de klant of van derden bevat of daarnaar verwijst, betekent dat niet dat Bosch met de geldigheid van deze voorwaarden instemt.

1.1.4 In een specifiek geval gemaakte individuele afspraken met de klant (met inbegrip van nevenafspraken, aanvullingen en wijzigingen) hebben altijd voorrang boven deze Algemene Voorwaarden. Bepalend voor de inhoud van dergelijke afspraken is een schriftelijke overeenkomst resp. een schriftelijke bevestiging van Bosch.

1.1.5 Verklaringen en mededelingen van juridisch belang die na het sluiten van de overeenkomst door de klant aan Bosch moeten worden afgegeven resp. gedaan (bijv. het stellen van termijnen, klachten en andere verklaringen) zijn alleen rechtsgeldig in tekstvorm (bijv. in de vorm van e-mail).

 

1.2 Opbouw van deze Algemene Voorwaarden

1.2.1 Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit vier delen. Dit eerste deel (Algemene voorwaarden) bevat algemene voorwaarden voor het Deepfield Connect product in zijn geheel. Het tweede deel (Voorwaarden voor Deepfield Connect services) bevat aanvullende voorwaarden voor de diensten die door Bosch in het kader van het Deepfield Connect product worden verleend. Het derde deel (Voorwaarden voor Deepfield Connect hardware) bevat aanvullende voorwaarden voor de door Bosch ter beschikking gestelde fysieke sensorsystemen. Het vierde deel (Voorwaarden voor de Deepfield Connect app/voor Deepfield Connect backend) bevat aanvullende voorwaarden voor het gebruik van de applicatiesoftware voor mobiele apparaten en de toegang tot de voor de gegevensverwerking gebruikte servers.

1.2.2 De voorwaarden van dit eerste deel gelden ook voor alle volgende delen van de Algemene Voorwaarden. De delen twee tot en met vier staan naast elkaar en los van elkaar. Bij een conflict tussen dit eerste deel en een van de volgende delen hebben de voorwaarden van de delen twee tot en met vier voorrang.

 

1.3 Algemene verplichtingen van de klant

1.3.1 De klant zal alle vereiste medewerking verlenen. Hij zal in het bijzonder:

 • toegangsgegevens inclusief het wachtwoord dat hem in staat stelt zijn meetgegevens te monitoren, geheim houden en in geen geval toegankelijk maken voor onbevoegde derden;
 • eventueel door Bosch toegewezen wachtwoorden onmiddellijk wijzigen in wachtwoorden die alleen bekend zijn aan de klant;
 • de Deepfield Connect hardware installeren volgens de betreffende productbeschrijving en regelmatig controleren of deze bedrijfsklaar is;
 • de Deepfield Connect hardware zorgvuldig behandelen en deze zo nodig volgens de betreffende productbeschrijving onderhouden.

1.3.2 Voor de totstandbrenging van de binnen zijn verantwoordelijkheidsgebied vallende noodzakelijke technische voorwaarden voor het gebruik van het Deepfield Connect product zoals contractueel overeengekomen (in het bijzonder voor de aanwezigheid van een smartphone of tablet, webbrowser en toegang tot het internet) is de klant verantwoordelijk. Dit geldt ook voor de kosten die de klant hiervoor eventueel moet maken. Het geven van adviezen hierover behoort niet tot de door ons te leveren diensten.

1.3.3 De installatie en het onderhoud van de Deepfield Connect hardware op locatie behoort niet tot de te leveren diensten en valt binnen het verantwoordelijkheidsgebied van de klant. Hiertoe behoort ook het in voorkomend geval vervangen van batterijen. De beschrijving hiervan vindt u in de gebruiksaanwijzing van Asparagus Monitoring en Field Monitoring.

 

1.4 Toegang tot de Deepfield Connect services

Om toegang te kunnen krijgen tot de Deepfield Connect services en om uw meetgegevens te kunnen monitoren, hebt u een Deepfield Connect gebruikersaccount nodig. Nadere informatie hierover kunt u vinden onder punt 4.2 in het vierde deel van deze Algemene Voorwaarden.

 

1.5 Bescherming van de content

De in het kader van het Deepfield Connect product beschikbare content is grotendeels beschermd door het auteurs-, merken- en mededingingsrecht of door andere beschermende rechten en is eigendom van ons, van onze klanten of van anderen die ons de betreffende content ter beschikking hebben gesteld. U mag deze content uitsluitend gebruiken binnen het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kader.

 

1.6 Gegevensbescherming en gebruik van gegevens

1.6.1 Het behoort tot de kwaliteitseisen van zowel ons als van andere dienstverleners die betrokken zijn bij de beschikbaarstelling van het Deepfield Connect product, om verantwoordingsbewust om te gaan met uw persoonlijke gegevens (deze gegevens worden hierna aangeduid als 'persoonsgegevens'). De persoonsgegevens die bij de registratie voor een Deepfield Connect gebruikersaccount en bij het gebruik daarvan in ons bezit komen, worden door ons dan ook alleen verzameld, opgeslagen en verwerkt, voor zover dit nodig is om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen en voor zover dit op grond van de wet is toegestaan. Wij zullen de persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de bepalingen van het geldende privacyrecht behandelen. De persoonsgegevens worden door ons bewaard zolang u gebruik maakt van de Deepfield Connect services. Daarna zullen wij uw persoonsgegevens bij ons verwijderen. Nadere bijzonderheden kunt u vinden in onze privacyverklaring.

1.6.2 De vergoeding wordt afgewikkeld via de betaalprovider die wij daartoe opdracht hebben gegeven.

1.6.3 Bosch verzamelt en gebruikt persoonsgegevens in geanonimiseerde vorm of onder gebruikerspseudoniemen met name om applicaties te ontwikkelen en om deze te verbeteren en aan te passen aan de behoeften van de gebruiker.

1.6.4 Bosch behoudt zich het recht voor de gegevens geanonimiseerd te evalueren en in de vorm van statistieken op het platform te publiceren of op een andere manier te gebruiken.

1.6.5 De klant kan via de in het privacy statement voor herroeping vermelde contactadressen bezwaar aantekenen tegen het aanmaken en gebruiken van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen.

 

1.7 Ontibnding

1.7.1 De klant heeft de mogelijkheid om het Deepfield Connect product en de technische functionaliteit van het product, in het bijzonder de aanwezigheid van een toereikende dienstverlening op het gebied van de telecommunicatie, voor een periode van maximaal veertien (14) dagen na levering te testen.

1.7.2 Wanneer het product de klant niet bevalt, kan hij de overeenkomst inzake het bestelde Deepfield Connect product binnen veertien (14) dagen na levering van de hardware ontbinden. Deze ontbinding kan plaatsvinden in tekstvorm (bijv. per e-mail).

1.7.3 De Deepfield Connect hardware moet binnen veertien (14) dagen nadat mededeling van de ontbinding is gedaan, aan Bosch worden geretourneerd. De retourneringskosten komen ten laste van de klant.

1.7.4 De voor het betreffende Deepfield Connect product betaalde vergoeding wordt volledig terugbetaald.

 

1.8 Looptijd van de overeenkomst en opzegging

1.8.1 Het contract voor het Deepfield Connect-product Asparagus Monitoring wordt gesloten voor een looptijd tot het einde van het bij contractafsluiting lopende kalenderjaar (31 december). Na afloop van deze looptijd en na afloop van elke contractverlenging wordt de looptijd van het contract voor het Deepfield Connect-product Asparagus Monitoring met een jaar verlengd (contractverlenging), tenzij een van de partijen het contract regulier opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden tot het einde van het lopende kalenderjaar. De contracten voor alle andere Deepfield Connect-producten worden gesloten voor een looptijd van twaalf (12) maanden en worden na afloop van de looptijd en na afloop van elke contractverlenging automatisch met nog eens twaalf (12) maanden verlengd (contractverlenging), tenzij een van de partijen het contract regulier opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden tot het einde van de huidige looptijd. Bosch behoudt zich het recht voor om de huidige overeenkomst te allen tijde op te zeggen met een opzegtermijn van drie (3) maanden tot het einde van een kalendermaand. De opzegging moet in tekstvorm worden meegedeeld (bijv. per e-mail).

1.8.2 Na beëindiging van de overeenkomst inzake een Deepfield Connect product moet de bijbehorende Deepfield Connect hardware binnen veertien (14) dagen aan Bosch worden geretourneerd. Als Bosch de hardware niet ontvangt, behoudt Bosch zich het recht voor om deze in rekening te brengen. De bijbehorende prijzen vindt u in de betreffende productbeschrijving in de Deepfield Connect Webshop onder www.deepfield-connect.com. De toegang van de klant tot de gegevens van het opgezegde Deepfield Connect product wordt geblokkeerd.

1.8.3 Indien Bosch het contract voor het einde van de looptijd opzegt, worden de vooruitbetaalde kosten pro rata terugbetaald. Voor zover het opzeggen door u is gebeurd, vindt er geen gehele of gedeeltelijke terugbetaling voor het geboekte Deepfield Connect product plaats.

1.8.4 Opzegging om een gewichtige reden

Het recht om op te zeggen om een gewichtige reden blijft voor beide partijen onverminderd van kracht. Van een dergelijke reden is voor Bosch in het bijzonder sprake, wanneer

 • u herhaaldelijk of in ernstige mate handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden;
 • u uw Deepfield Connect gebruikersaccount niet binnen tien (10) kalenderdagen zoals beschreven in het vierde deel van deze Algemene Voorwaarden onder punt 4.2.3 activeert; · u bij de in het tweede deel van deze Algemene Voorwaarden onder punt 2.3 beschreven bestelprocedure onjuiste gegevens verstrekt; · u bij de in het vierde deel van deze Algemene Voorwaarden onder punt 4.2 beschreven registratieprocedure voor uw Deepfield Connect gebruikersaccount onjuiste gegevens verstrekt;
 • u een overeengekomen vergoeding langer dan een maand nadat deze opeisbaar is geworden, niet hebt betaald; of
 • de voorwaarden voor een blijvende blokkering van uw Deepfield Connect gebruikersaccount (vergelijk punt 4.3.1 van het vierde deel van deze Algemene Voorwaarden) gegeven zijn.

 

1.9 Aansprakelijkheid

1.9.1 Bij de door Bosch aangeboden diensten gaat het om een assistentiesysteem waarop de klant zich niet in hoofdzaak mag verlaten. De verantwoordelijkheid voor de interpretatie van de meetwaarden en het nemen van tegenmaatregelen berust bij de klant.

1.9.2 Bosch is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit niet-inachtneming van de met het product meegeleverde richtlijnen 'Beoogd gebruik van Deepfield Connect'.

1.9.3 Voor het overige geldt:

 • Bosch is volgens de wettelijke bepalingen aansprakelijk in geval van opzet en grove nalatigheid, ook van de hulppersonen van Bosch. Hetzelfde geldt bij door nalatigheid veroorzaakt overlijden, lichamelijk letsel of gezondheidsschade en bij aanspraken op grond van de Duitse wet op de productaansprakelijkheid (ProdHaftG).
 • Bij door nalatigheid veroorzaakte materiële schade en vermogensschade zijn Bosch en de hulppersonen van Bosch uitsluitend aansprakelijk bij niet-nakoming van een wezenlijke contractuele verplichting, waarbij deze aansprakelijkheid echter beperkt is tot de bij sluiting van de overeenkomst te voorziene en voor de overeenkomst kenmerkende schade. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die essentieel zijn voor de nakoming van de overeenkomst en waarop de klant moet kunnen vertrouwen ('kardinale verplichtingen').
 • Onverminderd het bepaalde in de eerste alinea van deze paragraaf is de aansprakelijkheid van Bosch bij door de klant aangetoonde niet-nakoming van een kardinale verplichting als gevolg van nalatigheid voor alle in eenzelfde contractjaar optredende schadegevallen beperkt tot een maximumbedrag van duizend (1.000) euro.
 • Indien het maximumbedrag waarvoor Bosch aansprakelijk kan worden gesteld, in een bepaald contractjaar niet volledig wordt verbruikt, heeft dat niet tot gevolg dat het maximumbedrag voor het volgende contractjaar wordt verhoogd. Een contractjaar zoals hiervoor bedoeld, zijn de eerste twaalf maanden vanaf het moment dat voor het eerst gebruik is gemaakt van de Deepfield Connect services alsmede iedere volgende periode van twaalf maanden.
 • De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook in geval van schuld van een hulppersoon van de provider en voor de persoonlijke aansprakelijkheid van medewerkers, vertegenwoordigers en organen van de provider.
 • Voor telecommunicatiediensten blijven de aansprakelijkheidsbeperkingen volgens § 44a van de Duitse telecommunicatiewet (TKG) onverminderd van kracht.

 

1.10 Wijzigingen

1.10.1 Wij kunnen te allen tijde wijzigingen in en aanvullingen op het Deepfield Connect product voorstellen, ook binnen de geldigheidsduur van de bestaande overeenkomst, om het Deepfield Connect producten aan te passen aan gewijzigde technische voorwaarden of met het oog op verdere ontwikkelingen van de Deepfield Connect app of de technische vooruitgang, waarbij de basisfunctionaliteit van het Deepfield Connect product, te weten het mogelijk maken om meetgegevens voor bepaalde landbouwproducten te analyseren, behouden blijft. Daarnaast kunnen wij te allen tijde wijzigingen in en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden en het in onze privacyverklaring beschreven gebruik van persoonsgegevens voorstellen. Van dergelijke wijzigingen en aanvullingen wordt u ten minste dertig (30) kalenderdagen voor de geplande inwerkingtreding van de wijzigingen en aanvullingen per e-mail in kennis gesteld. Wij zien af van toezending van een akkoordverklaring. Voor zover u hiertegen niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de betreffende mededeling bezwaar maakt, worden de wijzigingen na afloop van de termijn aangemerkt als rechtsgeldig overeengekomen. Indien u bezwaar maakt tegen de wijzigingen, wordt de overeenkomst voortgezet onder de tot dan toe geldende voorwaarden. Indien u bezwaar maakt tegen de wijzigingen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. De betaalde vergoedingen worden naar rato terugbetaald. In de aankondiging van de wijzigingen wordt u gewezen op uw recht van bezwaar en op de gevolgen van gebruikmaking van dit recht.

1.10.2 Bij wijziging van de omzetbelasting zijn wij gerechtigd de vergoeding voor de diensten waaraan kosten zijn verbonden, in overeenstemming met deze wijziging aan te passen. Het bovengenoemde recht van bezwaar bestaat in dit geval niet.

 

1.11 Overige bepalingen

1.11.1 Uitvoerige informatie over ons als aanbieder van www.deepfield-connect.com vindt u in ons colofon.

1.11.2 Indien in deze Algemene Voorwaarden de schriftvorm wordt voorgeschreven, wordt daarmee de schriftvorm als vormvoorschrift volgens § 126 lid 1 en lid 2 BGB bedoeld.

1.11.3 Van toepassing is Duits recht onder uitsluiting van het Duitse internationale privaatrecht en het Weens koopverdrag.

1.11.4 Als u ondernemer bent, zijn alle geschillen die tussen u en ons mochten ontstaan, onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in Berlin. Wij zijn evenwel ook gerechtigd rechtsvorderingen in te stellen bij de rechtbank waaronder de plaats van vestiging van uw onderneming ressorteert.

1.11.5 Indien een bepaling van deze overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar is of wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

2 Tweede deel: Voorwaarden voor Deepfield Connect services

2.1 Serviceaanbod en beschikbaarheid

2.1.1 Nadere bijzonderheden over de noodzakelijke technische voorwaarden en de omvang van de bij de betreffende Deepfield Connect services ter beschikking gestelde diensten kunt u vinden in de productbeschrijvingen van de Deepfield Connect producten voor het betreffende landbouwproduct op www.deepfield-connect.com.

2.1.2 Voor tegen betaling te verlenen Deepfield Connect services garanderen wij binnen ons verantwoordelijkheidsgebied een beschikbaarheid van gemiddeld 95,0% op jaarbasis. Het reguliere onderhoud van de Deepfield Connect backend, dat iedere dag plaatsvindt tussen UTC+1 0:00 en 4:00 uur, is bij de berekening van de beschikbaarheid niet in aanmerking genomen.

 

2.2 Toegang tot de Deepfield Connect services

2.2.1 De klant dient in voldoende mate te waarborgen, dat de Deepfield Connect services uitsluitend toegankelijk zijn voor hemzelf resp. door derden die hiertoe door de klant gemachtigd zijn, en dat hiervan alleen gebruik wordt gemaakt door hemzelf resp. door derden die hiertoe door de klant gemachtigd zijn. Indien gevreesd moet worden dat onbevoegde derden de toegangsgegevens van de klant te weten zijn gekomen of zullen komen, dient de klant Bosch hier onmiddellijk over te informeren.

2.2.2 U dient adequate maatregelen te nemen om te voorkomen dat onbevoegde derden toegang krijgen tot de Deepfield Connect services. Dit betekent in het bijzonder dat u de gebruikersinterfaces van de gebruikte eindapparaten met wachtwoorden dient te beveiligen.

 

2.3 Bestelling en te betalen vergoedingen

2.3.1 Bosch stelt de klant de Deepfield Connect services ter beschikking tegen betaling van een vergoeding.

2.3.2 Op de website www.deepfield-connect.com kunt u Deepfield Connect services voor verschillende landbouwproducten (bijv. asperges) bestellen. Door het aanklikken van de knop 'Bestelling met betalingsverplichting' doet u een bindende bestelling van de betreffende Deepfield Connect services. Vóór verzending van een bestelling hebt u nog een keer de mogelijkheid de ingevoerde gegevens te controleren en fouten te corrigeren. De bestelling kan worden geplaatst in het Duits, Spaans, Frans, Italiaans, Nederlands en Engels. De ontvangst van de bestelling wordt onmiddellijk bevestigd. De ontvangstbevestiging betekent nog niet dat de bestelling bindend wordt aanvaard, maar dient uitsluitend ter kennisgeving dat uw bestelling is ontvangen. De overeenkomst komt pas tot stand door verzending van een opdrachtbevestiging of door aanvang van de dienstverlening door Bosch.

2.3.3 De hoogte van de te betalen vergoedingen is afhankelijk van de gekozen Deepfield Connect services. Informatie over de beschikbare Deepfield Connect services en de daarvoor te betalen vergoedingen vindt u op www.deepfield-connect.com.

2.3.4 Alle te betalen vergoedingen zijn exclusief de daarvoor geldende wettelijke omzetbelasting.

2.3.5 De vergoeding voor de eerste afrekeningsperiode dient bij het begin van het contract te worden betaald. Betalingen voor volgende prestatieperiodes dienen jaarlijks te worden voldaan aan het begin van de respectievelijke prestatieperiode.

2.3.6 U hebt verschillende betaalmogelijkheden. Tijdens het bestelproces kunt u aangeven voor welke mogelijkheid u kiest. Hiervoor wordt u doorgestuurd naar de pagina van onze betaalprovider.

2.3.7 In geval van terugboekingsopdrachten waarvoor de klant aansprakelijk is, berekent Bosch € 7,50 per terugboekingsopdracht voor de ontstane kosten, tenzij de klant kan bewijzen dat er geen of aanmerkelijk minder schade is geleden.

2.3.8 Wij zijn gerechtigd om u de factuur uitsluitend elektronisch toe te zenden op het van u opgeslagen e-mailadres.

2.3.9 Wij zijn gerechtigd om de overeengekomen vergoedingen twaalf (12) maanden na het afsluiten van de overeenkomst voor het eerst te verhogen. Deze verhoging dient drie (3) maanden voor het einde van de betreffende maand schriftelijk te worden aangekondigd en de vergoedingen mogen daarbij maximaal worden verhoogd tot onze op het tijdstip van aankondiging algemeen geldende catalogusprijzen voor vergelijkbare diensten. Aankondiging in tekstvorm is voldoende. Verdere verhogingen van de vergoedingen kunnen niet eerder plaatsvinden dan twaalf (12) maanden na de laatste prijsaanpassing. U heeft het recht om de contractuele relatie op te zeggen na ontvangst van de aankondiging van een prijsaanpassing binnen een periode van zes (6) weken op het moment van de prijsaanpassing, indien de verhoging meer dan 5% van de laatst geldende prijzen bedraagt. Als u effectief gebruik maakt van deze opzeggingsmogelijkheid, eindigt de contractuele relatie op het moment dat de prijsaanpassing van kracht wordt.

 

2.4 Telecommunicatieverbinding

2.4.1 Bosch stelt de klant de voor de verbinding tussen de Deepfield Connect hardware en de Deepfield Connect backend van Bosch benodigde telecommunicatiediensten van een derde aanbieder ter beschikking. De telecommunicatieverbinding is ruimtelijk beperkt tot het ontvangst- en zendbereik van de in bedrijf zijnde gsm-masten van derde aanbieders. Indien de mobiele telefoonverbinding in het gebied waar deze wordt gebruikt, niet goed genoeg is om een stabiele dataverbinding met de server van Bosch te garanderen, kan de klant de overeenkomst ontbinden. Overige aanspraken van de klant op grond van het niet beschikbaar zijn van de dataverbinding worden niet geaccepteerd. Bosch is niet verplicht bij afsluiting van de overeenkomst te waarborgen dat een toereikende dataverbinding bij de klant mogelijk is.

 

2.5 Tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst

2.5.1 Indien Bosch de Deepfield Connect services niet volgens de overeenkomst levert en dit aan Bosch kan worden toegerekend (tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst), is Bosch verplicht om de Deepfield Connect services in hun geheel of in delen zonder meerkosten voor de klant binnen een redelijke termijn alsnog volgens de overeenkomst te leveren, tenzij dit alleen mogelijk is met buitenproportionele kosten en moeite.

2.5.2 Deze verplichting heeft Bosch alleen, indien de klant de tekortkoming in de nakoming schriftelijk en onverwijld, op zijn laatst echter uiterlijk twee weken nadat hij hiervan kennis heeft genomen, reclameert. Reclamatie in tekstvorm is voldoende.

3 Derde deel: Voorwaarden voor Deepfield Connect hardware

3.1 Bosch stelt de klant de bij de bestelde Deepfield Connect services behorende hardware gedurende de looptijd van de overeenkomst kosteloos ter beschikking.

3.2 Garantie

3.2.1 Bosch garandeert dat de Deepfield Connect hardware op het moment waarop het risico overgaat op de klant, vrij is van materiële en juridische gebreken.

3.2.2 Bosch is alleen aansprakelijk voor schade die ontstaat door het opzettelijk verzwijgen van een juridisch of materieel gebrek van de Deepfield Connect hardware.

3.2.3 Bij een defect in de Deepfield Connect Hardware stuurt Bosch de klant per post naar keuze van Bosch afzonderlijke vervangende componenten of nieuwe Deepfield Connect hardware. Defecte componenten resp. Deepfield Connect hardware stuurt de klant na ontvangst van de vervangende componenten resp. nieuwe Deepfield Connect hardware terug aan Bosch. De verzendkosten worden betaald door Bosch.

 

3.3 Aansprakelijkheid

3.3.1 Bosch is tegenover de klant alleen aansprakelijkheid bij opzet en grove nalatigheid. 3.3.2 Punt 1.9 van het eerste deel van deze Algemene Voorwaarden is op Deepfield Connect hardware niet van toepassing.

 

3.4 Indien de Deepfield Connect hardware door de schuld van de klant beschadigd raakt of verloren gaat, worden de kosten van reparatie of vervanging van de Deepfield Connect hardware en de verzendkosten aan de klant in rekening gebracht. De hoogte van de kosten voor het vervangen van Deepfield Connect hardware kunt u vinden in de betreffende productbeschrijving.

4 Vierde deel: Voorwaarden voor de Deepfield Connect app/Deepfield Connect backend

4.1 Algemeen

4.1.1 Bosch stelt de klant de Deepfield Connect app kosteloos ter beschikking.

4.1.2 Op het gebruik van de Deepfield Connect app kunnen naast deze Algemene Voorwaarden ook speciale gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn. Bij een conflict tussen deze Algemene Voorwaarden en speciale gebruiksvoorwaarden voor de Deepfield Connect app hebben de speciale gebruiksvoorwaarden voor de Deepfield Connect app voorrang.

4.1.3 De hardware stuurt gegevens (bijv. meetgegevens van de sensoren, identificatienummers en gps-coördinaten) naar de Deepfield Connect backend, waar deze worden opgeslagen en verwerkt. De verwerkte gegevens en, afhankelijk van het Deepfield Connect product, eventuele verdere informatie worden de klant ter beschikking gesteld via de Deepfield Connect app, die de klant voorafgaand hieraan moet installeren op een smartphone of tablet. Bosch zal de overgedragen gegevens voor een periode van 2 jaar opslaan. Daarna worden ze verwijderd en zijn ze niet meer beschikbaar.

 

4.2 Registratie voor een Deepfield Connect gebruikersaccount

4.2.1 Om te kunnen inloggen op de Deepfield Connect app en om uw meetgegevens te kunnen monitoren, moet u zich registreren voor een gebruikersaccount ('Deepfield Connect gebruikersaccount'). De registratie voor een Deepfield Connect gebruikersaccount is kosteloos. Als u een Deepfield Connect product bestelt, vindt de registratie voor een Deepfield Connect gebruikersaccount plaats tijdens het bestellen. U kunt u ook registreren in de Deepfield Connect app zonder een Deepfield Connect product te bestellen.

4.2.2 Tijdens het registratieproces wordt u gevraagd verschillende gegevens in te voeren.

Als het invoeren van bepaalde gegevens bij het registreren of bij het gebruik van het betreffende Deepfield Connect product vereist is, moeten deze gegevens volledig en juist zijn. Voor zover deze gegevens gedurende de looptijd van uw gebruiksovereenkomst wijzigen, moet u uw gegevens direct bij uw persoonlijke instellingen in de Deepfield Connect app corrigeren. Indien er door onjuiste gegevens kosten ontstaan, bent u verplicht deze kosten te vergoeden.

4.2.3 Met de verzending van uw registratiegegevens doet u ons een aanbod voor het afsluiten van een gebruiksovereenkomst op basis van deze Algemene Voorwaarden. Over de aanvaarding van dit aanbod kunnen wij naar eigen inzicht beslissen. Wanneer uw registratie door ons niet binnen een redelijke termijn per e-mail op het door u aangegeven e-mailadres wordt bevestigd, bent u niet langer aan uw aanbod gebonden. Als wij uw aanbod aanvaarden, ontvangt u een e-mail met het verzoek om uw Deepfield Connect gebruikersaccount te activeren ('bevestigingsmail') en komt er een gebruiksovereenkomst voor onbeperkte tijd op basis van deze Algemene Voorwaarden tot stand. Om toegang te krijgen tot uw Deepfield Connect gebruikersaccount, moet u dit met behulp van de link in de bevestigingsmail activeren.

4.2.4 U kunt uw Deepfield Connect gebruikersaccount gebruiken voor verschillende Deepfield Connect producten.

 

4.3 Blokkering van uw Deepfield Connect gebruikersaccount

4.3.1 Wij kunnen uw Deepfield Connect gebruikersaccount naar ons eigen goeddunken tijdelijk of blijvend blokkeren, indien er concrete aanwijzingen zijn dat u handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden en/of het geldende recht of in strijd hiermee hebt gehandeld of indien wij daar een ander gerechtvaardigd belang bij hebben. Bij het besluit over de blokkering van uw Deepfield Connect gebruikersaccount zullen wij voldoende rekening houden met uw gerechtvaardigde belangen. Indien u ondanks onze kennisgeving herhaaldelijk handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden, behouden wij ons het recht voor om uw Deepfield Connect gebruikersaccount blijvend te blokkeren.

4.3.2 Als uw Deepfield Connect gebruikersaccount tijdelijk of blijvend wordt geblokkeerd, wordt u daarover per e-mail geïnformeerd.

4.3.3 Bij tijdelijke blokkering wordt uw Deepfield Connect gebruikersaccount na afloop van de blokkeringstermijn of wanneer de laatste reden voor de blokkering niet meer aanwezig is, weer gedeblokkeerd en wordt u daarover per e-mail geïnformeerd. Een blijvend geblokkeerde Deepfield Connect gebruikersaccount kan niet opnieuw worden geactiveerd.

 

4.4 Looptijd en opzegging van de gebruiksovereenkomst

4.4.1 Op de looptijd en opzegging van de gebruiksovereenkomst voor uw Deepfield Connect gebruikersaccount zijn de voorschriften van het eerste deel van deze Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing (Eerste deel: Algemene voorwaarden, punt 1.8), tenzij onder dit punt 4.3 anders is bepaald.

4.4.2 Indien u uw Deepfield Connect gebruikersaccount gebruikt voor meer dan één Deepfield Connect product, kunt u uw Deepfield Connect gebruikersaccount voor niet-opgezegde Deepfield Connect producten blijven gebruiken. Houd er rekening mee dat u bij volledige beëindiging van uw Deepfield Connect gebruikersaccount of bij voortijdige opzegging van de betreffende gebruiksovereenkomst al uw Deepfield Connect producten zonder hernieuwde registratie niet meer kunt gebruiken.

4.4.3 Bij volledige beëindiging van uw Deepfield Connect gebruikersaccount zijn wij gerechtigd om nadat er sinds het van kracht worden van de beëindiging dertig (30) kalenderdagen zijn verstreken, in het kader van uw Deepfield Connect gebruikersaccount verkregen gegevens en na afloop van eventuele wettelijke bewaartermijnen de gegevens waarvoor deze gelden, definitief te verwijderen. Op persoonsgegevens zijn primair de bepalingen op het gebied van de gegevensbescherming van toepassing (Eerste deel: Algemene Voorwaarden, punt 1.6 van deze Algemene Voorwaarden), die ook een kortere termijn voor verwijdering kunnen voorschrijven.

 

4.5 Toegankelijk maken van gegevens voor derden

4.5.1 U hebt de mogelijkheid om uw meetgegevens via de Deepfield Connect app door middel van een toegangscode toegankelijk te maken voor andere Deepfield Connect gebruikersaccounts (bijv. voor monitoring door medewerkers).

4.5.2 Voordat u een toegangscode voor de Deepfield Connect app deelt, zult u hiervoor toestemming vragen aan de betrokken personen.

4.5.3 U verbindt zich om uw meetgegevens niet meer dan nodig en niet zonder reden toegankelijk te maken voor derden en de Deepfield Connect backend niet onnodig te belasten.

 

 

Stand: augustus 2020