Icon--AD-black-48x48 Icon--address-consumer-data-black-48x48 Icon--appointment-black-48x48 Icon--back-left-black-48x48 Icon--calendar-black-48x48 Icon--Checkbox-check Icon--clock-black-48x48 Icon--close-black-48x48 Icon--compare-black-48x48 Icon--confirmation-black-48x48 Icon--dealer-details-black-48x48 Icon--delete-black-48x48 Icon--delivery-black-48x48 Icon--down-black-48x48 Icon--download-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--externallink-black-48x48 Icon-Filled forward-right_adjusted Icon--grid-view-black-48x48 IC-logout IC-up Icon--info-i-black-48x48 Icon--Less-minimize-black-48x48 Icon-Filled Icon--List-Check-black Icon--List-Cross-black Icon--list-view-mobile-black-48x48 Icon--list-view-black-48x48 Icon--More-Maximize-black-48x48 Icon--my-product-black-48x48 Icon--newsletter-black-48x48 Icon--payment-black-48x48 Icon--print-black-48x48 Icon--promotion-black-48x48 Icon--registration-black-48x48 Icon--Reset-black-48x48 share-circle1 Icon--share-black-48x48 Icon--shopping-cart-black-48x48 Icon--start-play-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--summary-black-48x48 tumblr Icon-Filled vine Ic-OverlayAlert whishlist service-agent

Privacy-verklaring

1. Privacyverklaring

Bosch.IO GmbH (hierna te noemen 'wij' of 'ons') maakt deel uit van de Bosch Groep en verheugt zich over uw bezoek aan de Deepfield Connect-internetpagina's en mobiele applicaties (samen ook te noemen 'online-aanbod') en over uw belangstelling voor de onderneming en de producten van de start-up Deepfield Connect.

 

2. Bosch.IO GmbH respecteert uw privacy

De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens en de veiligheid van alle bedrijfsgegevens is onze eerste zorg en hier houden wij ook rekening mee bij onze bedrijfsprocessen. Wij verwerken persoonsgegevens die bij uw bezoek aan ons online-aanbod worden verzameld, vertrouwelijk en uitsluitend volgens de wettelijke bepalingen. Gegevensbescherming en informatiebeveiliging maken deel uit van ons bedrijfsbeleid.

 

3. Verwerkingsverantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens is Bosch.IO GmbH; uitzonderingen worden in deze privacyverklaring toegelicht. Onze contactgegevens luiden als volgt:

Bosch.IO GmbH
Deepfield Connect
Groenerstraße 9
71636 Ludwigsburg
DUITSLAND

E-mailadres: Deepfield.connect@de.bosch.com

 

4. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

4.1 Verwerkte gegevenscategorieën

De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:

 • communicatiegegevens (bijv. naam, telefoon, e-mail, adres, IP-adres)
 • stamgegevens met betrekking tot contracten (aard van de contracten, producten resp. contracten waarvoor belangstelling bestaat)
 • klanthistorie (abonnementen op producten incl. het aantal gehuurde systemen en de aard ervan)
 • afrekenings- en betaalgegevens met betrekking tot contracten

 

4.2 Principes

Persoonsgegevens omvatten alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, dus bijvoorbeeld namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, contract-, boekings- en afrekeningsgegevens die uitdrukking zijn van de identiteit van een persoon. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens (met inbegrip van IP-adressen) alleen, als hiervoor een wettelijke rechtsgrond bestaat of u ons hiervoor, bijv. in het kader van een registratie, uw toestemming hebt gegeven.

 

4.3 Verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden

Wij en dienstverleners die wij hiervoor opdracht geven, verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

 • beschikbaarstelling van dit online-aanbod en uitvoering van de overeenkomst volgens onze contractvoorwaarden (zie onze Algemene leveringsvoorwaarden) met inbegrip van afrekening en kredietwaardigheidschecks voorafgaand hieraan (die uitsluitend worden uitgevoerd in geval van betaling met een creditcard) (rechtsgronden: uitvoering van de overeenkomst resp. voor de kredietwaardigheidscheck en de verkoop van vorderingen een gerechtvaardigd belang onzerzijds bij de bescherming tegen wanbetaling resp. een efficiënt kredietmanagement)
 • voor het opsporen van storingen en uit veiligheidsoverwegingen (rechtsgronden: nakoming van onze wettelijke verplichtingen op het gebied van de gegevensbeveiliging en een gerechtvaardigd belang bij het verhelpen van storingen en de betrouwbaarheid van ons aanbod)
 • zelfpromotie en promotie van derden, marktonderzoek en bereiksmeting voor zover wettelijk toegestaan resp. op basis van toestemming (rechtsgrond: toestemming/gerechtvaardigd belang onzerzijds bij direct marketing, zolang dit gebeurt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en het mededingingsrecht)
 • product- resp. klantenenquêtes per post (rechtsgrond: gerechtvaardigd belang bij de verbetering van de producten/diensten); opmerking: als wij voor enquêtes een marktonderzoeksbureau inschakelen, handelt dit uitsluitend in opdracht van ons en volgens onze instructies
 • product- resp. klantenenquêtes per e-mail en/of telefoon, voor zover u hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd (rechtsgrond: toestemming); opmerking: als wij voor enquêtes een marktonderzoeksbureau inschakelen, handelt dit uitsluitend in opdracht van ons en volgens onze instructies
 • houden van kansspelen of kortingsacties volgens de daarvoor geldende kansspelvoorwaarden of kortingsactievoorwaarden (rechtsgrond: uitvoering van een overeenkomst)
 • verzending van een nieuwsbrief met toestemming van de ontvanger per e-mail resp. sms/mms (rechtsgrond: toestemming);
 • handhaving en verdediging van onze rechten (rechtsgrond: gerechtvaardigd belang onzerzijds bij het handhaven en het verdedigen van onze rechten)
 • voor het opsporen van storingen en uit veiligheidsoverwegingen (rechtsgronden: nakoming van onze wettelijke verplichtingen op het gebied van de gegevensbeveiliging en een gerechtvaardigd belang bij het verhelpen van storingen en de betrouwbaarheid van ons aanbod)

 

4.4 Registratie

Voor zover u gebruik wilt maken van diensten waarvoor een overeenkomst moet worden afgesloten, verzoeken wij u zich te registreren. In het kader van de registratie verzamelen wij de voor de afsluiting en uitvoering van de overeenkomst vereiste persoonsgegevens (bijv. voornaam, achternaam, geboortedatum, e-mailadres en evt. gegevens over de gewenste betaalwijze resp. de rekeninghouder) en evt. verdere gegevens op vrijwillige basis. Verplichte gegevens markeren we met een *.

 

4.5 Log-bestanden

Telkens wanneer u internet gebruikt, wordt er door uw internetbrowser automatisch bepaalde informatie doorgegeven en door ons opgeslagen in zogenaamde log-bestanden. Om storingen te kunnen opsporen en uit veiligheidsoverwegingen (bijv. voor het onderzoeken van aanvalspogingen) worden deze log-bestanden door ons voor korte tijd (max. 4 weken) bewaard en daarna weer gewist. Log-bestanden die voor bewijsdoeleinden langer bewaard moeten blijven, worden niet gewist tot het betreffende incident definitief is opgehelderd en kunnen in bepaalde gevallen worden doorgegeven aan onderzoeksinstanties.

Log-bestanden (zonder resp. zonder volledig IP-adres) worden ook gebruikt voor analysedoeleinden; zie hiervoor de paragraaf over webanalyse.

In de log-bestanden wordt in het bijzonder de volgende informatie opgeslagen:

 • IP-adres (internetprotocol-adres) van het eindapparaat van waaraf toegang wordt verkregen tot het online-aanbod;

 • internetadres van de website van waaruit het online-aanbod is opgevraagd (zgn. bron- of referrer-URL);

 • naam van de serviceprovider via welke er toegang wordt verkregen tot het online-aanbod;

 • naam van de opgevraagde bestanden resp. informatie;

 • datum, tijd en duur van het opvragen;

 • verzonden gegevenshoeveelheid;

 • besturingssysteem en informatie over de gebruikte internetbrowser met inbegrip van geïnstalleerde add-ons (bijv. voor de Flash Player);

  http-statuscode (bijv. 'aanvraag geslaagd' of 'opgevraagd bestand niet gevonden').

 

4.6 Kinderen

Dit online-aanbod is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar.

 

4.7 Doorgeven van gegevens

Doorgeven van gegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijken

Uw persoonsgegevens worden door ons principieel alleen doorgegeven aan andere verwerkingsverantwoordelijken, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, wij of de derden een gerechtvaardigd belang hebben bij het doorgeven van de gegevens of u hiervoor toestemming hebt gegeven. Nadere bijzonderheden over de rechtsgronden kunt u vinden in de paragraaf over verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden. Derden kunnen ook andere ondernemingen van de Bosch Groep zijn. Voor zover gegevens aan derden worden doorgegeven op grond van een gerechtvaardigd belang, wordt dit in deze privacyverklaring nader toegelicht.

Bovendien kunnen gegevens worden doorgegeven aan andere verwerkingsverantwoordelijken, voor zover wij hiertoe op grond van wettelijke bepalingen of een afdwingbare overheidsbeschikking resp. gerechtelijk bevel verplicht zijn.

 

4.7.1 Dienstverleners (algemeen)

Wij geven opdrachten zoals verkoop- en marketingdiensten, contractmanagement, betalingsafwikkeling, programmering en datahosting in opdracht aan externe dienstverleners. Wij hebben deze dienstverleners zorgvuldig geselecteerd en controleren hen regelmatig, in het bijzonder met betrekking tot het zorgvuldig omgaan met en beveiligen van de bij hen opgeslagen gegevens. Alle dienstverleners worden door ons verplicht tot vertrouwelijkheid en naleving van de wettelijke voorschriften. Dienstverleners kunnen ook andere ondernemingen van de Bosch Groep zijn.

 

4.7.2 Betaaldienstverleners

Wij maken gebruik van de diensten van externe betaaldienstverleners. Afhankelijk van de betaalwijze die u in het bestelproces kiest, geven wij de voor de afwikkeling van betalingen verzamelde gegevens (bijv. bankrelatie of creditcardgegevens) door aan de kredietinstelling waaraan wij de betaling in opdracht hebben gegeven, of aan door ons ingeschakelde betaaldienstverleners. Deels verzamelen en verwerken de betaaldienstverleners deze gegevens ook als verwerkingsverantwoordelijke. In zoverre is de privacyverklaring van de betreffende betaaldienstverlener van toepassing.

 

4.7.3 Aankondiging van pakketten

Om uw pakketten te laten aankondigen, geven wij uw e-mailadres en telefoonnummer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door aan

TNT Express GmbH
Lingwiesenstr. 7
70825 Korntal-Münchingen
DUITSLAND

Deze onderneming verwerkt de betreffende gegevens als verwerkingsverantwoordelijke.

 

4.7.4 Kredietmanagement

Wij behouden ons het recht voor om de inning van vorderingen door externe dienstverleners te laten uitvoeren.

Bovendien hebben wij er een rechtmatig belang bij om vorderingen aan derden te verkopen en in dit verband de betreffende koper van de vordering de voor de inning van de vordering benodigde gegevens te verstrekken. Bij de inning van vorderingen handelen de kopers van vorderingen in eigen naam en verwerken de overgedragen gegevens op eigen verantwoordelijkheid. In dit verband geldt de informatie over de bescherming van de gegevens van de betreffende debiteur.

Wij verkopen vorderingen aan de volgende bedrijven:

Schick & Schaudt Rechtsanwälte PartG mbB
Alexanderstraße 5
70184 Stuttgart
+49 711 2527940
info@schick-schaudt.eu

 

4.8 Overdracht aan ontvangers in landen buiten de EER

We kunnen persoonsgegevens ook overdragen aan ontvangers die in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd zijn (zogenaamde derde landen).

In die gevallen garanderen we vóór de overdracht dat de ontvanger van de gegevens een passend gegevensbeschermingsniveau kan bieden of dat u met de overdracht hebt ingestemd.

U hebt het recht om een lijst te krijgen van alle ontvangers die in derde landen gevestigd zijn, net als een exemplaar van de bepalingen die specifiek overeengekomen worden om een passend niveau van gegevensbescherming te garanderen. Hiervoor verwijzen we naar de informatie vermeld in het deel Contact.

 

 4.9 Duur van de opslag; bewaartermijnen

Wij slaan uw gegevens principieel zolang op als voor het uitbrengen van ons online-aanbod en de daaraan gerelateerde diensten nodig is resp. als wij een gerechtvaardigd belang hebben bij verdere opslag (zo kunnen wij bijv. ook na uitvoering van een overeenkomst nog een gerechtvaardigd belang hebben bij marketing per post). In alle andere gevallen verwijderen wij uw persoonsgegevens met uitzondering van gegevens die wij opgeslagen moeten houden om onze wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen (zo zijn wij bijv. vanwege fiscaal- en handelsrechtelijke bewaartermijnen verplicht om documenten zoals overeenkomsten en facturen gedurende een bepaalde tijd ter beschikking te houden).

 

5. Kredietwaardigheidschecks

Ter bescherming tegen wanbetaling hebben wij er een gerechtvaardigd belang bij om bij betaling met een creditcard de in deze paragraaf beschreven kredietwaardigheidschecks uit te voeren. Wij kunnen ondernemingen opdracht geven om op basis van mathematisch-statistische methodes een analyse van het wanbetalingsrisico uit te voeren en ons voor zover wettelijk toegestaan informatie te verstrekken over de waarschijnlijkheid van wanbetaling. Voor de analyse kunnen ook – maar niet uitsluitend – adresgegevens worden gebruikt.

Bij kredietwaardigheidschecks gaat het (volgens art. 22 AVG) om geautomatiseerde besluitvorming. Als u het niet eens bent met de uitkomst, kunt u ons schriftelijk mededeling doen van uw standpunt, waarna wij ons besluit door een medewerker laten toetsen. Bovendien hebt u tegenover de betreffende dienstverlener het recht op informatie over de hoofdredenen van het besluit. Wij hebben de volgende dienstverleners opdracht gegeven tot het uitvoeren van kredietwaardigheidschecks (uitsluitend voor gevallen waarin er wordt betaald met een creditcard):

ADYEN BV
Simon Carmiggeltstraat 6-50
1011 DJ Amsterdam
Postbus 10095
1001 EB AMSTERDAM
Nederland

 

6. Meldingen aan informatiebureaus

Wij melden opeisbare vorderingen aan informatiebureaus, als er ondanks de opeisbaarheid geen betaling heeft plaatsgevonden, het doorgeven van de betreffende informatie nodig is ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van onszelf of van derden en aan de overige wettelijke voorwaarden wordt voldaan, te weten:

 • als de vordering afdwingbaar is of uitdrukkelijk is erkend; of
 • als de schuldenaar nadat de vordering opeisbaar is geworden, ten minste twee keer schriftelijk is aangemaand en de eerste aanmaning ten minste vier weken geleden heeft plaatsgevonden, de schuldenaar er vooraf, maar op zijn vroegst bij de eerste aanmaning, over is geïnformeerd dat de vordering mogelijk door een informatiebureau in aanmerking wordt genomen, en de vordering niet omstreden is; of
 • als de overeenkomst die aan de vordering ten grondslag ligt, door ons vanwege betalingsachterstanden met onmiddellijke ingang kan worden opgezegd en de schuldenaar erover is geïnformeerd dat de vordering mogelijk door een informatiebureau in aanmerking wordt genomen.

Daarnaast kunnen wij gedrag dat in strijd is met de overeenkomst (bijv. frauduleus gedrag of misbruik), melden aan informatiebureaus, voor zover dit nodig is ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van onszelf of van derden en er geen reden is om aan te nemen, dat het te beschermen belang van de betrokkene zwaarder weegt.

Wij doen melding aan het/de onderstaande informatiebureau(s):

Schick & Schaudt Rechtsanwälte PartG mbB
Alexanderstraße 5
70184 Stuttgart
DUITSLAND
 

 

7. Kansspelen of kortingacties

Als u deelneemt aan een door ons gehouden kansspel of kortingactie, gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over het winnen van een prijs en om reclame te maken voor onze producten voor zover dit wettelijk is toegestaan resp. voor zover u hiervoor toestemming hebt gegeven. Gedetailleerde informatie over de kansspelen of kortingacties kunt u vinden in de betreffende deelnamevoorwaarden.

 

8. Gebruik van cookies

In de context van onze online dienstverlening kan het zijn dat wij cookies en trackingmechanismen gebruiken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u ons onlineaanbod bezoekt. Tracking is mogelijk door middel van verschillende technologieën. We verwerken in het bijzonder informatie door middel van pixeltechnologie en/of tijdens de analyse van logbestanden.

8.1 Categorieën

We maken een onderscheid tussen noodzakelijke functionele cookies, die verplicht zijn voor de technisch goede werking van de online dienstverlening, en niet-noodzakelijke cookies en trackingmechanismen.

Het is doorgaans mogelijk om de online dienstverlening te gebruiken zonder niet functioneel noodzakelijke cookies.

8.1.1 Noodzakelijke functionele cookies

Met noodzakelijke functionele cookies bedoelen we cookies die nodig zijn om de technisch goede werking van de online dienstverlening te garanderen. Het gaat o.a. om cookies die gegevens opslaan voor een vloeiende weergave van video- of audiomateriaal.

Dergelijke cookies worden gewist wanneer u de website verlaat.

8.1.2 Niet functioneel noodzakelijke cookies en trackingmechanismen

We gebruiken dergelijke cookies en trackingmechanismen alleen als u ons hiervoor per geval uw voorafgaande toestemming geeft.

Algemeen
Door middel van marketingcookies en trackingmechanismen kunnen wij en onze partners u aanbiedingen laten zien op basis van uw interesses geïdentificeerd na analyse van uw surfgedrag:

 • Statistieken: Door middel van statistische tools meten wij bv. hoeveel keer u bepaalde pagina’s bekijkt.
 • Conversietracking: Onze partners voor conversietracking plaatsen een cookie op uw computer (‘conversiecookie’) als u via een advertentie van de partner in kwestie op onze website bent terechtgekomen.
  Deze cookies zijn normaliter slechts gedurende een periode van 30 dagen geldig. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, dan is voor ons en de conversiepartner in kwestie zichtbaar dat een bepaalde gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar onze website is doorgestuurd. De met behulp van de conversiecookie ingewonnen informatie dient om conversiestatistieken op te stellen. Ook het totale aantal gebruikers dat op de advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina voorzien van een tag voor conversietracking, wordt geregistreerd.
 • Retargeting: Door middel van commerciële cookies, al dan niet van derden, of door vergelijkbare technologieën en zogenaamde ‘webbakens’ (onzichtbare grafische afbeeldingen, ook pixels of trackingpixels genoemd) creëren deze tools gebruikersprofielen. Deze worden gebruikt om reclame weer te geven die aansluit bij de interesses van de gebruiker en om te controleren hoe frequent de gebruiker bepaalde advertenties te zien krijgt. De aanbieder in kwestie is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die door middel van deze tools worden verzameld. Het kan zijn dat de aanbieders voor de bovengenoemde doeleinden ook informatie aan derden doorgeven. Daarom is het raadzaam om de privacyverklaringen van de aanbieders in kwestie te lezen.

U dient zich ervan bewust te zijn dat uw gegevens via deze tools mogelijk naar ontvangers buiten de EER worden doorgestuurd (bv. de VS), waar er geen passend beschermingsniveau conform de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) is verzekerd. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we naar de volgende beschrijving van de individuele marketingtools.

Naam: WebTrends
Aanbieder: WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland Oregon 97206, VS
Functie: Analyseert gebruikersgedrag (bekeken pagina’s, aantal bezoekers en bezoeken, downloads)

 

8.2 Configuratie van cookies en trackingmechanismen

U kunt uw instellingen voor cookies en trackingmechanismen zelf configureren in uw browser en/of privacyinstellingen.

Opmerking: De door u opgegeven instellingen zijn enkel van toepassing op de browser die u op dat moment gebruikt.

8.2.1 Uitschakeling van alle cookies

In uw browserinstellingen kunt u, indien u dat wenst, alle cookies uitschakelen. We wijzen u er wel op dat dit ervoor kan zorgen dat de website niet langer naar behoren werkt.

8.2.2 Configuratie van uw instellingen met betrekking tot niet-noodzakelijke cookies en trackingmechanismen

Als u onze websites bezoekt, zult u via een cookievenster worden gevraagd of u ermee instemt dat wij respectievelijk comfortcookies, marketingcookies en trackingmechanismen gebruiken. In de privacyinstellingen kunt u uw instemming hiertoe met toekomstige werking opnieuw intrekken of u kunt uw akkoord ook op een later tijdstip geven.

 

9. Gebruik van onze mobiele applicaties

Wij stellen u naast ons online-aanbod mobiele applicaties ('apps') ter beschikking die u kunt downloaden op uw mobiele eindapparaat. Naast de gegevens die worden verzameld op webpagina's, verzamelen wij via onze apps ook andere persoonsgegevens, die specifiek zijn voor het gebruik van een mobiel eindapparaat. Dit gebeurt echter alleen, als u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

9.1 App-analyse

Om ons online-aanbod gebruiksvriendelijker te kunnen maken en om bereiksmetingen en marktonderzoek te kunnen doen, hebben we statistische informatie nodig over het gebruik van dit aanbod. Hiervoor gebruiken we de in deze paragraaf beschreven app-analyse-tools. De door deze tools aangemaakte gebruiksprofielen worden niet gekoppeld aan persoonsgegevens. De tools gebruiken IP-adressen van de gebruikers helemaal niet of verkorten deze direct na het verzamelen van de betreffende gegevens. De aanbieders van de tools verwerken gegevens uitsluitend als verwerker volgens onze instructies en niet voor eigen doeleinden. Hieronder vindt u bij iedere tool informatie over de betreffende aanbieder en over de manier waarop u bezwaar kunt maken tegen de verzameling en verwerking van gegevens door de tool.

9.1.1 Google Analytics voor mobiele applicaties

Google Analytics wordt ter beschikking gesteld door

Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
US.

Wij gebruiken Google Analytics met de door Google aangeboden aanvullende functie voor de anonimisering van IP-adressen. Hierbij wordt het IP-adres door Google gewoonlijk al in de EU en alleen in uitzonderingsgevallen pas in de VS verkort en in ieder geval (volgens art. 13 lid 1 letter f AVG) alleen in verkorte vorm opgeslagen.

U kunt bezwaar maken tegen de verzameling resp. analyse van uw gegevens door deze tool door contact op te nemen met de App Support van Google Analytics.

 

9.2 Gegevensverwerking door exploitanten van app stores

De verzending van gegevens zoals gebruikersnaam, e-mailadres en individueel apparaat-identificatienummer naar een app store (bijv. Google Play van Google, App Store van Apple, Galaxy App Store van Samsung) bij het downloaden van een applicatie is geen gegevensverzameling onzerzijds en valt buiten onze verantwoordelijkheid. Op

deze gegevensverzameling en de verdere verwerking door de app store als verwerkingsverantwoordelijke hebben wij geen invloed.

 

10. YouTube

Dit online-aanbod maakt gebruik van het videoplatform 'YouTube', dat wordt beheerd door

YouTube
LLC, 901 Cherry Ave
San Bruno, CA 94066
VS.

YouTube is een platform dat de weergave van audio- en videobestanden mogelijk maakt. Als u een desbetreffende pagina van ons aanbod opvraagt, maakt de geïntegreerde YouTube-player verbinding met YouTube, zodat het video- of audiobestand kan worden verzonden en weergegeven. Daarbij worden ook gegevens verzonden naar YouTube als verwerkingsverantwoordelijke. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens door YouTube. Nadere informatie over de omvang en het doel van de verzamelde gegevens, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door YouTube, uw rechten en de opties die u kunt kiezen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunt u vinden in de privacyverklaring van YouTube.

https://policies.google.com/privacy?hl=de
https://policies.google.com/

 

11. Externe links

Ons online-aanbod kan links bevatten naar internetpagina's van derden − aanbieders die los van ons staan. Nadat u de link hebt aangeklikt, hebben wij geen invloed meer op de verzameling, de verwerking en het gebruik van eventuele bij het aanklikken van de link aan derden verzonden persoonsgegevens (bijv. het IP-adres of de URL van de pagina waarop de link staat), omdat het gedrag van derden uit de aard der zaak buiten onze controlesfeer valt. Voor de verwerking van dergelijke persoonsgegevens door deze derden dragen wij geen verantwoordelijkheid.

 

12. Veiligheid

Onze medewerkers en de dienstverlenende ondernemingen die handelen in opdracht van ons, zijn verplicht tot geheimhouding en tot naleving van de bepalingen van de toepasselijke privacywetgeving. Wij nemen alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om een passend beschermingsniveau te waarborgen en om uw door ons beheerde gegevens in het bijzonder te beschermen tegen de risico's van onbedoelde en onrechtmatige vernietiging, manipulatie, verlies, wijziging of onbevoegde openbaarmaking resp. onbevoegde toegang. Onze veiligheidsmaatregelen worden in overeenstemming met de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.

 

13. Rechten van de gebruikers

Gebruik om u op uw rechten te beroepen, de gegevens in de paragraaf Contact. Zorg er daarbij voor dat wij eenduidig kunnen identificeren wie u bent.

Informatierecht:

U hebt het recht om door ons geïnformeerd te worden over de verwerking van uw gegevens. Hiervoor kunt u zich beroepen op uw recht op informatie over de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

Recht op rectificatie en verwijdering:

U kunt van ons verlangen dat wij onjuiste gegevens rectificeren en – voor zover aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan – dat wij uw gegevens aanvullen of verwijderen. Dit geldt niet voor het verwijderen van gegevens die nodig zijn voor afrekenings- en boekhoudingsdoeleinden of waarop de wettelijke bewaarplicht van toepassing is. Voor zover toegang tot dergelijke gegevens niet nodig is, wordt de verwerking daarvan echter beperkt (zie hierna).

Beperking van de verwerking:

U kunt van ons – voor zover aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan – verlangen dat wij de verwerking van uw gegevens beperken.

Bezwaar tegen gegevensverwerking:

Bovendien hebt u het recht er te allen tijde bezwaar tegen te maken dat wij uw gegevens verwerken. Wij zullen de verwerking van uw gegevens dan staken, tenzij wij – volgens de wettelijke voorschriften – kunnen aantonen dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor verdere verwerking die zwaarder wegen dan uw rechten.

Overdraagbaarheid van gegevens:

U hebt bovendien het recht om gegevens die u ons ter beschikking hebt gesteld, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm toegezonden te krijgen resp. – voor zover technisch mogelijk – te verlangen dat de gegevens worden doorgezonden naar een derde.

Bezwaar tegen direct marketing:

U kunt bovendien te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor promotionele doeleinden. Houd er rekening mee dat het om organisatorische redenen kan gebeuren dat u uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens hebt ingetrokken, terwijl deze nog worden gebruikt voor een al lopende campagne.

Bezwaar tegen gegevensverwerking bij de rechtsgrond 'gerechtvaardigd belang':

Bovendien hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen gegevensverwerking door ons, voor zover dit berust op de rechtsgrondslag 'gerechtvaardigd belang'. Wij zullen de verwerking van uw gegevens dan staken, tenzij wij – volgens de wettelijke voorschriften – kunnen aantonen dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor verdere verwerking die zwaarder wegen dan uw rechten.

Intrekken van toestemming:

Voor zover u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze te allen tijde voor de toekomst herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot het moment waarop u uw toestemming intrekt, blijft hierdoor onverlet.

13.1 Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit waaronder uw woonplaats (resp. uw deelstaat) ressorteert, of tot de toezichthoudende autoriteit waaronder wij ressorteren. Dit is:

Commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie in Berlijn
Friedrichstr. 219
Besuchereingang: Puttkamerstr. 16 – 18 (5. Etage)
10969 Berlin
DUITSLAND
Phone: 030 13889-0
Fax: 030 2155050
Email: mailbox@datenschutz-berlin.de

De functionaris voor gegevensbescherming en informatievrijheid van Baden-Württemberg
Dr. Stefan Brink
Königstraße 10a
70173 Stuttgart
DUITSLAND

Telefoon: 07 11/61 55 41-0
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de

www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de

 

14. Wijziging van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om onze maatregelen op het gebied van de gegevensbeveiliging en -bescherming te wijzigen, voor zover dit vanwege de technische ontwikkeling nodig is. In dergelijke gevallen zullen wij ook onze privacyverklaring dienovereenkomstig aanpassen. Neem daarom altijd de actuele versie van onze privacyverklaring in acht.

 

15. Contact

Als u suggesties wilt doen of een klacht wilt indienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, adviseren wij u om contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Datenschutzbeauftragter
Informationssicherheit und Datenschutz (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
DUITSLAND

mailto:DPO@bosch.com.

 

Stand 24 april 2019